Varovanje podatkov - Šola vožnje Mekinc, Uroš Mekinc s.p.

Varovanje podatkov

V skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo GDPR(*) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke le, če je podana osebna in nedvoumna privolitev posameznika. Kot osebna privolitev se razuma tista prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen (kot sledi v nadaljevanju) in ga izrazi v sklopu komunikacije z zavodom, to je oddaje spletnega naročila ali druge elektronske komunikacije. Prostovoljna izjava volje posameznika se izrazi s pritiskom na gumb Soglašam z obdelavo osebnih podatkov, na spletnih mestih in v obrazcih ob postopku oddaje spletnega povpraševanja ali pri uporabi drugih komunikacijskih orodij zavoda.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov in neposredno trženje (spletna objava)

 1. S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam UROŠ MEKINC s.p., da zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel v elektronsko sporočilo, prijavni, vnosni ali drugi  javni obrazec šole vožnje (v nadaljevanju: podatki) za namene prejema in obdelave vpisa v šolo vožnje, poslovnih in davčnih evidenc, poizvedbe oz. vprašanja, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije za potrebe trženja in/ali obdelave naročila in/ali reklamacije, pri čemer lahko UROŠ MEKINC s.p. uporablja različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.).
 2. S potrditvijo vseh izbir ali s klikom na gumb Soglašam z obdelavo osebnih podatkov izjavljam, da sem starejši od 16 let in da so informacije, ki jih podajam, resnične in verodostojne.
 3. Podatki, ki se zbirajo:
  • Priimek, ime
  • Naslov bivanja (le pri vpisu v šolo vožnje)
  • E-mail naslov
  • Telefon
  • Datum rojstva (le pri vpisu v šolo vožnje)
 4. Nadalje soglašam, da UROŠ MEKINC s.p. obdeluje in uporablja moje podatke za namene neposrednega trženja storitev in produktov UROŠ MEKINC s.p. (npr. obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih podjetje trži) ter dovoljujem, da jih posreduje tretjim osebam, kadar se uporaba osebnih podatkov nanaša na izvedbo naročila ali storitev šole vožnje (npr. dostavne službe, dobavitelji ipd.). To soglasje se ne nanaša na posredovanje mojih osebnih podatkov tretjim osebam za potrebe trženja njihovih produktov in/ali storitev.
 5. Seznanjen sem, da se lahko kadarkoli odjavim od neposrednega trženja s posredovanjem pisne izjave na naslov UROŠ MEKINC s.p., Sneberska cesta 26d, 1260 Ljubljana – Polje ali preko elektronskega naslova [email protected].
 6. Seznanjen sem, da bo podjetje z mojo odjavo prenehalo uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, razen v kolikor bi iz odjave izhajalo, da se odjavljam zgolj od neposrednega trženja zavoda ali izbranega (posamično navedenega) komunikacijskega kanala.
 7. Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oz. uporablja Uroš Mekinc s.p. v svoji bazi osebnih podatkov za administracijo elektronskih sporočil, neposredno trženje, v svoji bazi osebnih podatkov prejemnikov e-sporočil ter osebne podatke, skladno z določbami Zakona o voznikih oziroma drugih zakonov ali predpisov, ki urejajo evidence kandidatov v šolah vožnje ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo delovanje šole vožnje, posreduje uradnim osebam in državnim organom.
 8. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi:
  • omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov;
  • da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne;
  • da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram;
  • da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name;
  • da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
  • da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
  • da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov.
 9. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.
 10. Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih mojih osebnih podatkov: UROŠ MEKINC s.p., Sneberska cesta 26d, 1260 Ljubljana – Polje, davčna številka SI19346085, matična številka 6612601000, zakoniti zastopnik Uroš Mekinc. Uroš Mekinc s.p. pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
 11. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je tista oseba, ki obdelovalcu ali upravljavcu osebnih podatkov neodvisno pomaga pri zagotavljanju skladnosti obdelave osebnih podatkov s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in novim zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu je Uroš Mekinc (tel. 041 223 933; [email protected]).

Opomba:

(*) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)